Continu Group Privacy Statement

22 april 2020

Wij brengen opdrachtgevers- en professionals samen. Om onze diensten te kunnen verlenen, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van personen met wie wij een samenwerking willen aangaan. In dit privacy statement leggen we je uit waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe we jouw gegevens beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of derden verstrekken.

Wij respecteren de privacy van kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van onze websites en behandelen persoonsgegevens zorgvuldig en verantwoord. Onze werkwijze is in overeenstemming met de rechten en plichten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij bepalen het doel en de middelen van de gegevensverwerking, daarom zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wanneer je jouw persoonsgegevens op publieke middelen hebt geplaatst, kun je worden benaderd of je interesse hebt om bij ons te solliciteren. Is dit het geval dan zullen wij jou opnemen in ons bestand. Indien je hebt gesolliciteerd via onze website www.continu-group.com of via een ander kanaal, zal je ook worden opgenomen in ons bestand.

Wij verwerken de volgende gegevens:
Bij sollicitatie:

 • NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer en begeleidende documenten
 • Profielgegevens en openbare gegevens
 • CV en werkervaring
 • Gegevens over trainingen, opleidingen en testen die jij zelf of via ons hebt gedaan
 • Beschikbaarheid
 • Correspondentie betreffende je sollicitatie
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid voor functies, zoals referenties en getuigschriften

Op het moment dat je bij ons komt werken:

 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit, BSN, kopie ID bewijs, werkvergunning, kopie van rijbewijs
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en salarisadministratie
 • Partnergegevens (indien van toepassing): naam, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer
 • Gegevens kinderen (indien van toepassing): naam, geslacht, geboortedatum
 • Gegevens van contactpersoon in geval van nood
 • Begeleidende documenten

 

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens
We verwerken je gegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Op grond van jouw toestemming. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen naar mijndata@continu.nl
 • Om jou te kunnen benaderen op grond van gerechtvaardigde belangen, die in ieder afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan jouw belangen op het gebied van privacy, zoals:
 • Om jou te kunnen benaderen via sociale media en/of andere publieke uitingen waaruit blijkt dat jij op zoek bent naar werk
 • Om digitaal e-mailverkeer met jou te kunnen voeren en deze te analyseren

Waarvoor gebruiken we je gegevens?
Wanneer je bij ons solliciteert:

 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan.
  Naam, e-mail.

 • Om jou te kunnen benaderen of je geïnteresseerd bent om bij ons te komen werken.
  Naam, e-mail, telefoonnummer.

 • Om jouw geschikt- en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor een baan bij ons.
  CV, informatie over opleiding en stages, e-mail, telefoonnummer.
 • Om met jou en intern te communiceren gebruiken wij o.a. e-mailverkeer. Hiervan zullen wij een geschiedenis bijhouden zolang dit noodzakelijk is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
  NAW, e-mail.


Wanneer je gaat werken voor Continu:

 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie (arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving)
  NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer, burgerlijke staat, nationaliteit, BSN, kopie ID bewijs, werkvergunning, kopie rijbewijs, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en salarisadministratie, partnergegevens (indien van toepassing); naam, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer

 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering
  Naam, e-mailadres, opleidingsniveau, diploma’s, leeftijd, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en salarisadministratie

 • Voor managementdoeleinden, het uitvoeren van interne controles, bedrijfsveiligheid en het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles.
  Naam, e-mailadres, opleidingsniveau, diploma’s, leeftijd, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en salarisadministratie, CV, informatie over opleiding & stages, partnergegevens (indien van toepassing); naam, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, Nationaliteit, BSN, kopie ID bewijs, werkvergunning, kopie rijbewijs.

 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst
  NAW gegevens, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, Burgerlijke staat, Nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning, kopie van het rijbewijs, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en salarisadministratie.

 • Voor het ter beschikking stellen van een (eventuele) leaseauto
  NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer.

 • Voor het ter beschikking stellen van een (eventuele) mobiele telefoon ter uitoefening van de functie

NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer.

 • Voor kennisverrijking door het ter beschikking stellen van (online) trainingen.

NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer.

 • Ten behoeve van een adequate pensioenregeling en partnerpensioen.
  NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en salarisadministratie, partnergegevens (indien van toepassing); naam, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer.

 • Ten behoeve van het uitvoeren van de wet verbetering poortwachter en ziektewet.
  NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en salarisadministratie, nationaliteit, BSN, kopie- van het originele ID bewijs

 • Om inzicht te krijgen in de werkkwaliteiten

CV, informatie over opleiding & stages, NAW, e-mailadres.

 • Voor het versturen van verjaardagskaarten en andere attenties t.b.v. de interne medewerker en eventuele gezinsleden.
  NAW, gegevens kinderen (indien van toepassing); naam, geslacht, geboortedatum, partnergegevens (indien van toepassing); naam, geboortedatum.

 • Het benaderen van een contactpersoon in het geval van nood.
  Naam en telefoonnummer van contactpersoon

Met wie kunnen we je persoonsgegevens delen?

Verwerkers en/of ontvangers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan leveranciers. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun contractuele verplichting na te kunnen komen.

Verwerkingsregister

We houden een verwerkingsregister bij. Dit register bevat onder meer een beschrijving van de (categorieën) persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doelen waarvoor ze worden verwerkt, de derden aan wie de gegevens worden verstrekt, de (wanneer beschikbare) bewaartermijn van de gegevens en de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de gegevens te beschermen.

Hoelang bewaren we je gegevens?
Wij hebben zorgvuldigheid hoog in het vaandel staan, daarom bewaren we gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als je solliciteert of door ons wordt ingevoerd in ons systeem, bewaren we je gegevens 4 weken. Deze periode wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens gebruikelijk genoemd. Na deze 4 weken verwijderen we jouw gegevens, tenzij je toestemming geeft dat we je gegevens langer mogen bewaren. Dan zullen we jouw gegevens één jaar bewaren. Hierna verwijderen wij jouw gegevens.

Als je voor ons gaat werken, verandert de grondslag van toestemming naar noodzakelijk ter uitvoering voor de overeenkomst. Er geldt dan een fiscale bewaarplicht van 7 jaar na uitdiensttreding voor gegevens uit de loon- en financiële administratie. Dit betreft bijvoorbeeld je loonstroken, jaaropgaven en facturen. De kopie van je identiteitsbewijs, arbeidsovereenkomst en loonheffingsverklaring bewaren we 5 jaar na uitdiensttreding, conform regelgeving. Overige gegevens uit het personeelsdossier zoals je intakeformulier, diploma’s en gegevens omtrent verzuim worden 2 jaar bewaard.

Als je niet meer wilt worden bemiddeld of geen contact meer met ons wilt, kun je dat aangeven in een e-mail naar een van onze medewerkers of mijndata@continu.nl. We zullen je dan verwijderen uit onze systemen. Je kunt je ook uitschrijven van de nieuwsbrieven.

Je persoonlijke rechten
Als we gegevens van je verwerken heb je verschillende rechten. Dit betreft dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, rectificatie, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de AP. Wanneer je hier gebruik van wilt maken kun je contact opnemen met de afdeling HR via HR@continu.nl.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Voor jouw gemak houden we bij welke vacatures je eerder hebt bekeken. Op basis van cookies tonen wij jou je eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Tevens is het mogelijk vacatures aan te merken als interessant. Ook dit gaat middels een cookie. Bij het bezoeken de websites wordt jou gevraagd of je cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar ‘meer details’ om bepaalde cookies uit te schakelen. Meer informatie hierover kun je vinden in ons Cookiebeleid op de website.

IP-adressen
We verzamelen informatie over jouw gedrag op onze webpagina’s. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van jou als gebruiker. 

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking en om ervoor te zorgen dat doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. We kunnen hiervoor nooit op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

Disclaimer
We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van onze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. We aanvaarden hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Onze website en social media-kanalen kunnen links bevatten van en naar websites van onze partners, relaties en adverteerders. We aanvaarden geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. reglementen van derde partijen

Toepasselijk recht
Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacy statement
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op onze website staat de actuele versie. We bevelen je aan om onze websites in de gaten te houden en het privacy statement regelmatig in te zien, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming of het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via mijndata@continu.nl of 040-2431919.